Prvi simpozijum o flori i vegetaciji jugoistočne Srbije održan je u Nišu 30. i 31. maja 1985. godine pod nazivom „Stogodišnjica Flore okoline Niša“ u Nišu u organizaciji Univerziteta u Nišu i Tehnološkog fakulteta u Leskovcu. Na simpozijumu je prezentovano 38 radova, a 45 učesnika je bilo podeljeno u 2 sekcije. U zborniku radova objavljen je 31 rad. Simpozijum je okupio botaničku elitu svih republika tadašnje Jugoslavije. Drugog dana simpozijuma organizovane su dve botaničke ekskurzije. Prva je učesnike upoznala sa florom Sićevačke klisure i Suve planine, a druga sa florom planine Ostrozub.

ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Bogdanović, N. :
Nazivi bilja u ljudskim imenima.  (199.-207. str.)

Djordjević, S. & Ranđelović, N. :
Ispitivanje kardiotoničnih glikozida u različitim vrstama Digitalisa sa područja Krajišta.  (137.-145. str.)

Djordjević, S., Stojanović, O. & Stojković, Z. :
Ispitivanje uslova hormatografskog razdvajanja glikozida Digitalisa particionom hromatografijom na tankom sloju celita.  (157.-176. str.)

Hill, D. A. :
Orchis in Southern parts of Serbia: Soue recent findengs.  (41.-45. str.)

Ilić, S., Ranđelović, V. & Ranđelović, N. :
Gljive Vlasine i Kraišta.  (51.-55. str.)

Janjić, N. :
Sistematika vrsta Populus tremula L. u Bosni i Hercegovini. (19.-33. str.)

Jovanović, V. :
Neke specifičnosti vegetacije refugijuma na planini Radan u južnoj Srbiji (127.-137. str.)

Marković, A. :
Poreklo, međusobni odnos i smer dinamike fragmenata stepenske vegetacije u Šumadiji. (93.-97. str.)

Martinović, Ž., Sotirov, S. & Ranđelović, N. :
Biljno-geogrefske karakteristike Miljkovačke klisure. (89.-93. str.)

Mihajlov, M. & Milojević, B. :
Farmakognozijska karta okoline Pirota.  (145.-157. str.)

Milojević, B. & Mihajlov, M. :
Narodna terminologija lekovitog bilja u okolini pirota. (176.-181. str.)

Mišić, V., Dinić, A., Jovanović, V. & Kalinić, M. :
Specifičnost šumske vegetacije južne Srbije od Vranja do Preševa.  (73.-81. str.)

Niketić, M. :
Prilog flori okoline Niša.  (45.-51. str.)

Nurati, M. :
Prilog poznavanju Lichenoflore Cerepašine.  (33.-41. str.)

Palić, P., Andjelković, S. & Sotirov, S. :
Prilog taksonomiji Satureja montana L. i Satureja kitaibeli Wierzb. ex. Heuff.  (181.-185. str.)

Pavletić, Z. :
Prilog komparativnoj morfologiji vrste Silene reomeri Friv. i Silene sendneri Bioss. (Cariophylaceae).  (15.-19. str.)

Petković, B. & Tatić, B. :
Ass. Melico-Brometum fibrosi - nova zajednica kamenjara na području Tutina.  (97.-101. str.)

Prvulović, B. :
Funkcija bilja u narodnoj pesmi područja Suve planine.  (185.-193. str.)

Pulević, V. :
Neke napomene uz vrstu Crocus banaticus Gay sa osvrtom na zastupljenost u flori Srbije.   (11.-15. str.)

Radenković, R. :
Magijska funkcija bilja u narodnim pripovetkama jugoistočne Srbije.   (193.-199. str.)

Ranđelović, N. & Stamenković, V. :
Isčezle, ugrožene i retke biljke jugoistočne Srbije predložene za zaštitu.   (57.-67. str.)

Rexepi, F. :
Šumska zajednica Quercetum pubescertis - cerris Rexepi as. nov. na području Kosova (šuma medunca i cera).   (101.-107. str.)

Rexepi, F. & Ružić, M. :
Asocijacija Ostryo-Quercetum cerris, ass. nova na Paštriku.(81.-89. str.)

Ružić, M. : Asocijacija Quercetum cerris E. Vukićević 1966. na planini Vidojevici u jugoistočnoj Srbiji.   (115.-125. str.)

Slavković, Ž. :
Nova varijanta aluvijalne šume lužnjaka i srebranolisne lipe na obodima aluvijalnih terasa reke Ibar.   (115.-125. str.)

Slavković, Ž. & Milanović, R. :
Nova forma mezijske bukve na Gljivi planini kod Sjenice.   (55.-57. str.)

Slavković, Ž. & Milanović, R. :
Nova subforma crne jove u SR Srbiji.   (126.-127. str.)

Trinajstić, I. :
Viola grisebachiana Vis. (Violaceae) u flori Balkanskog poluostrva.   (5.-11.str.)

Vučković, R. :
Fragmenti stepske vegetacije na slatinskom zemljištu istočnog Potamišja u Vojvodini.   (107.-115. str.)

Vukadinović, V. :
Fitonimi u mikrotoponimiji Sokobanjske kotline.   (207.-217. str.)

Wraber, T. :
Die Solenenthus-gruppe der Gatung Cynoglossum in der Flora Jugoslawiens   (67.-73. str.)