Pet godina kasnije, u periodu od 30. do 31. maja 1990., održan je drugi simpozijum, koji tada dobija naziv Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, koji se zadržao do danas. Organizator simpozijuma je bio Tehnološki fakultet u Leskovcu. Broj učesnika je bio skoro četiri puta veći nego na prvom (175), a rad se odvijao u 3 sekcije. Izložena su ukupno 62 rada. Radovi su štampani u okviru Zbornika radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu. Publikovana su 42 rada. U okviru simpozijuma izvedena je botanička ekskurzija u toku koje su se učesnici upoznali sa florističkim karakteristikama Vlasinskog jezera i okoline.

ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Antić, N., Milosavljević, N., Randjelović, V., Danilović, R. & Stanković, M. :
Diferencijacija vrsta Allium moshatum L. i Allium cupani Rafin. iz sekcije Scordon koch na osnovu fironcidne aktivnosti i nekih hemotaksonomskih pokazatelja.   (153-157. str.)

Bogdanović, N. :
Biljni svet u karakterizacijama ljudi.   (249.-257. str.)

Butorac, B. & Stojanović, S. :
Floristička analiza dominantnih stepskih fitocenoza Titelskog brega i Sremskog lesnog platoa.   (123.-133. str.)

Butorac, B., Stojanović, S., Pal, B. & Randjelović, N. :
Prilog horologiji roda Trinia Hoffm na području Srbije.   (69.-73. str.)

Djordjević, S. & Cakić, R. :
Predlog formulacija za galenske preparate na bazi lanatozida "A".   (219.-227. str.)

Djordjević, S., Djordjević, I., Sotirov, S. & Gudžić, B. :
Ispitivanje hemijskog sastava ostrozubske šljive sa posebnim osvrtom na sadržaj minerala.   (199.-205. str.)

Djordjević, S. & Gudžić, B. :
Dobijanje lanatozida C - referentne supstance.   (227-233. str.)

Djordjević, S., Mitić, S., Bažeta, W. & Stanković, S. :
Ispitivanje aktivnosti fermenata prisutnih u mišićima vunastog digitalisa (Digitalis lanata Ehrh).   (213.-219. str.)

Djordjević, S., Stamenković, V., Jovanović, S., Stojanović, J. & Gudžić, B. :
Mogućnost i iskustva u korišćenju indijskog štira (Amaranthus hypochondriacus I. C.35443 ) za ishranu ljudi i životinja.   (191-195. str.)

Gudžić, B., Miletić, S., Djordjević, S., Ilić, S. & Randjelović, N. :
Prilog ispitivanju mikrobiološke aktivnosti kantariona (Hipericum perforatum L.).   (177.-187. str.)

Gudžić, B., Savić, Z., Djordjević, S., Milešić, S. & Cakić, M. :
Izolovanje flavonoida iz cveta biljke Hipericum perforatum L. (kantarion).   (169.-177. str.)

Janić, M. :
Heteropodae buser nova subserija za floru Makedonije iz roda Alchemilla L. .   (73.-77. str.)

Janković, D. & Slavković, Ž. :
Potiskivanje (nestajanje) šuma u Šumadiji i ekološke posledice.   (151.-153. str.)

Kojić, M., Stojanović, S. & Butorac, B. :
Mogućnosti ekološke karakterizacije nekih dominantnih fitocenoza stepskog karaktera.   (112.-123. str.)

Marin, P., Janić, R., Tatić, B. & Petković, B. :
Flavonoidi u listovima roda Mentha L. i njihov taksonomski značaj.   (161.-169. str.)

Marković, J. :
Fitonimi kao simboli u naslovima pesama.   (245.-249. str.)

Martinović, Ž., Randjelović, N. & Sotirov, S. :
O nalazištu ramondije u dolini Toponilčke reke.   (99.-111. str.)

Milosavljević, N., Antić, N., Randjelović, V., Randjelović, N., Danilović, R. & Stamenković, V. :
Fitoncidna aktivnost lukova sekcije Porrum G. Dom.   (157.-161. str.)

Murati, M. :
Prilog poznavanja lihenoflore planine Vedno.   (53.-59. str.)

Murati, M. :
Prilog poznavanja lihenoflore Srbije I.   (47.-53. str.)

Pavlović, V. & Cvetković, D. :
Nova adventivna vrsta roda Helianthus L. u flori južne Srbije.   (95.-99. str.)

Pavlović, V. & Cvetković, D. :
Rod Helianthus L., Asteraceae.   (77.-83. str.)

Petković, B., Tatić, B., Marin, P. & Ilijin-Jug, M. :
Musco-Seslerio-Edraianthetum jugoslavici, ass. Nov. nova zajednica klisura i kanjona Tutinskog područja.   (133.-139. str.)

Petrović, B., Tatić, B., Marin, P. & Ilijin-Jug, M. :
Scorzonero-Asphodeletum albae ass. Nov. Nova zajednica kamenjarske vegetacije sa Mokre gore (Jugozapadna Srbija).   (139.-147. str.)

Prvulović, B. :
Funkcija biljaka u narodnim pesmama područja Suve planine.   (233.-245. str.)

Radulovic, S. :
Neka iskustva plantažiranja medicinske flore na području Surdulice.   (15.-29. str.)

Randjelović, N., Grujić, D. & Jeremić, Ž. :
Rod Crocus L u Timočkoj krajni.   (63.-69. str.)

Randjelović, N., Sotirov, S., Stamenković, V., Rexhepi, F., Randjelović, V. & Zlatković, B. :
Lekovito bilje subregiona Pirot.   (29.-35. str.)

Randjelović, N., Stamenković, V., Sotirov, S., Jovanović, V. & Randjelović, V. :
Prirodni resursi divljeg lekovitog bilja niškog subregiona.   (35.-41. str.)

Redišić, P. & Kadar, I. :
Prilog proučavanju gljiva svrljiških planina i okoline.   (41.-47. str.)

Rexhepi, F. :
Vegetacija klekovine bora (bor krivuljar) Pinus mugo na visokim predelima Prokletije i Šar planine.   (147.-151. str.)

Slavković, Ž. :
Morfološke karakteristike doktor nikolajevićevog varijeteta lekovite biljke Krušine ili Krkine.   (93.-95. str.)

Slavković, Ž. :
Oda hrastovima : kitnjaku, sladunu i ceru.   (263.-265. str.)

Sotirov, S., Djordjević, S., Tomić, V. & Zdravković, B. :
Mineralni sastav droge i infuzuma začinsko aromatičnih biljaka iz okoline sićeva.   (205.-209. str.)

Sotirov, S., Popović, R., Randjelović, N., Stamenković, V., Stojanović, V., Andjelković, S. & Simić, N. :
Prilog proučavanju Ruta graviolens L. iz okoline Sićeva.   (195.-199. str.)

Sotirov, S., Randjelović, N. & Stamenković, V. :
Prilog metodologiji kartiranja i eksploatacije samoniklih resursa lekovitog i začinskog bilja   (7.-11. str.)

Sotirov, S., Stamenković, V., Randjelović, N. & Janić, N. :
Dobijanje kavovina od ploda Castanea sativa Mill.   (209.-213. str.)

Stojanović, D. :
Savremeni postupci industrijske prerade bilja.   (11.-15. str.)

Tatić, B., Petrović, B., Ilijin-Jug, M., Marin, P. & Duletić, S. :
Prilog poznavanju anatomsko-morfološke građe vrste Poligonatum latifolium (JACQ) DESF.   (83.-93. str.)

Tokić, S., Grujić-Vasić, J., Kalinić, D. & Redžić, S. :
Produkcija farmakološko aktivnih jedinjenja vrste Chamaenerion angustifolium (L.) Scop u različitim ekološkim uslovima.   (187.-191. str.)

Ž, S. & Janković, D. :
Hrastovi u životu srba.   (257.-263. str.)

Zlatković, B. & Randjelović, V. :
Nove vrste za floru Seličevice.   (59.-63. str.)