Najveći broj učesnika (309) na svim do sada održanim simpozijumima imao je treći po redu, koji je održan u Pirotu u periodu od 1. do 4. juna 1993. godine, gde su prezentovana 153 rada u okviru 6 sekcija. Radovi su publikovani u okviru 4 knjige, od kojih je prva sadržavala florističke i vegetacijske radove (28 radova), druga radove iz oblasti fitohemije i lekovitog bilja (25 radova), treća radove iz poljoprivrede i šumarstva (12 radova), a četvrta radove iz fitolingvistike (8 radova). U okviru simpozijuma izvedene su dve botaničke ekskurzije - 2. juna u klisuru reke Jerme, a 3. juna na planinu Vidlič.

ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

KNIGA I

Amidžić, L., Pejčinović, D. & Gligorijević, S. :
Ekofiziološke karakteristike vodnog režima vrste Evonymus verrucosus Str. u zajednici Quercetum montanum Čer. et. Jov. na Grmiji.   (165.-174. str.)

Butorac, B. & Hulo, I. :
O novom nalazu vrste Veratrum album L., njenim taksonomskim i ekoliškim karakteristikama i cenološkoj pripadnosti u Panonskom području Srbije.   (128.-147. str.)

Đelić, G., Tatić, B., Petković, B., Marković, A. & Matović.M :
Morfološka analiza vrste Verbascum phoeniceum L. sa različitih geoloških podloga.   (30.-40. str.)

Đukić, M. & Tucović, A. :
Varijabilnost pola u cvastima stabala žalosnih vrba i njen taksonomski značaj.   (155.-165. str.)

Gajić, M. & Tešić, Ž. :
Prilog poznavanju sistematike i rasprostranjenja nekih vrsta hrastova u Srbiji.   (79.-86. str.)

Gajić, M., Vilotić, D. & Purić-Mladenović, D. :
Prilog rasprostranjenja crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Srbiji na osnovu anatomske građe četina.   (147.-155. str.)

Janić, M. :
Neka sagledavanja taksonomije rasprostranjenja nekih taksona iz roda Alchemillia na Balkanskom poluostrvu.   (25.-30. str.)

Kovačević, I. :
Fitogeografske karakteristike roda Arabis L. u flori Srbije, Crna gore i Makedonije.   (111.-120. str.)

Kovačević, I. :
Fitogeografske karakteristike roda Erysimum u flori Srbije, Crne Gore i Makedonije.   (120.-128. str.)

Krivošej, Z., Tatić, B. & Atanacković, B. :
Florističke prinove u flori Srbije i Kosova i Metohije.   (43.-49. str.)

Krivošej, Z., Tatić, B., Atanacković, B. & Vasić, P. :
Vrste Rhamnus tinctorius Wald. et Kit. i Aster albanicus Deg. prisutne u flori Kosova i Metohije.   (43.-49. str.)

Martinović, M. Ž., Sotirov, S., Ranđelović, N. & Stojanović, D. :
Uticaj radioaktivnosti na održanje endemoreliktne vrste Ramondia serbica.   (207.-220. str.)

Matović.M, Marković, A., Svilkić, B. & Đelić, G. :
Novo nalazište planinskog javora (Acer heldreichi Orph.).   (74.-79. str.)

Matović.M, Svilkić, B., Đelić, G. & Marković, A. :
Antropogeni uticaji na degradaciju i devastaciju staništa Pančićeve omorike (Picea omorika Panč.) u kanjonu Mileševke.   (181.-189. str.)

Matović.M, Topuzović, M. & Đelić, G. :
Prilog poznavanja anatomije tri forme vrste Pancicia serbica Vis. (Apiaceae, Araliales) na Zlataru, Jadrovniku i Ozrenu.   (68.-74. str.)

Mišić, V. & Dinić, A. :
Reliktna šumska vegetacija u refugijumima južne Srbije.   (189.-198. str.)

Murati, M. :
Novi podaci poznavanju lihenoflore Ljubotena.   (234.-243. str.)

Murati, M. :
Lišajna flora vulkanskih stena kod Mlado Nagoričani (Kumanovo).   (229.-234. str.)

Murati, M. :
Prilog poznavanju lišajne flore planine Kozjak.   (220.-229. str.)

Obušković, L. :
Algološka i saprobiološka analiza nekih voda sliva reka Visočice i Tamštice.   (1.-15. str.) Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu. Pirot-Leskovac.

Petković, B., Duletić, S., Ilijin-Jug, M., Marin, P. & Tatić, B. :
Uporedna analiza vrste Polypodium vulgare L. sa različitih geoloških podloga.   (55.-63. str.)

Petković, B., Ilijin-Jug, M., Duletić, S. & Marin, P. :
Prilog o poznavanju vrste Melica ciliata L.   (15.-25. str.)

Rexhepi, F. :
Balkanski florni elemenat na području Kosova.   (86.-95. str.)

Rexhepi, F. :
Pašnjačka zajednica compresso-tuberarietum guttatae Rexhepi 1978.   (198.-207. str.)

Svilkić, B., Matović.M, Marković, A., Topuzović, M. & Ćurčić, S. :
Zajednica Rumecetum acetoselae kao indikator ekoloških uslova staništa.   (174.-181. str.)

Topuzović, M., Petković, B. & Tatić, B. :
Uporedna analiza anatomskih karakteristika vegetativnih organa biljaka vrste Rumex acetosella L. sa lokaliteta Goča, Kotlenika i Grze.   (49.-55. str.)

Topuzović, M., Tatić, B. & Petković, B. :
Kariološka analiza populacije vrste Rumex Acetosella L. sa lokaliteta Raške (serpentin).   (63.-68. str.)

Zlatković, B., Ranđelović, V. & Ranđelović, N. :
Građa za floru jugoistočne Srbije.   (95. -111. str.)

____________________________________________________________________

KNIGA II

Adamović, D., Ikić, I. & Adamović, D. :
Količina i sastav etarskog ulja kod prostorno bliskih i udaljenih populacija hajdučke trave (Achillea millefolium L.).   (53-59. str.)

Banković, V. & Djordjević, D. :
Gas-hromatografska analiza etarskih ulja morače (Foeniculum vulgare) i anisa (Pimpinella anisum).   (59.-64. str.)

Banković, V. & Stamenković, V. :
Sadržaj alkaloida glaucina u pojedinim biljnim vrstama.   (68.-73. str.)

Biljana, S., Matović, M., Stefanović, M. & Ćurčić, S. :
Kategorizacija lekovitog bilja šumskih zajednica srednjeg polimlja.   (162.-172. str.)

Gudžić, B., Djordjević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Jousef, A. :
Ispitivanje mogućnosti ekstrakcije flavonoida iz cvetnog dela kantariona (Hypericum perforatum L.) metanolom.   (21.-32. str.)

Gudžić, B., Djordjević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Naim, S. :
Ispitivanje mogućnosti ekstrakcije flavonoida iz cvetnog dela biljke kantarion (Hypericum perforatum L.) razblaženom hlorovodoničnom kiselinom.   (12.-21. str.)

Gudžić, B., Đorđević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Ilić, S. :
Pregled metoda za strukturnu karakterizaciju flavonoida.   (1.-12. str.)

Janić, M. :
Prirodni potencijal lekovitog bilja subregiona Strumica.   (127.-134. str.)

Karaman, S. & Stojanović, M. :
Kišne gliste (Lumbricidae) jugoistočne Srbije.   (185.-194. str.)

Mitić, G. & Banković, V. :
HPLC metoda za odredjivanje glaucinhidrohlorida dobijenog iz biljke žuti mak (Glaucium flavum ).   (64.-68. str.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M. & Veljković, V. :
Hidroliza glikoalkaloida krompira u toku ekstrakcije rastvorima fosforne kiseline.   (38.-46. str.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M. & Veljković, V. :
Reakciona ekstrakcija solanidina iz nadzemnih delova krompira rastvorima sumporne kiseline.   (46.-53. str.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M., Veljković, V. & Lazić, M. :
Enzimska hidroliza glikoalkaloida u klicama krompira.   (32.-38. str.)

Obratov, D. & Matović, M. :
Zastupljenos vrsta sa taninskim svojstvima u flori planine Zlatar.   (172.-181. str.)

Pavlović, V., Cvetković, D. & Spasić, D. :
Hemijske i biološke karakteristike cikorije (Cychorium intibus L, Asteraceae).   (73.-81. str.)

Pavlović, V., Stanković, M. & Danilović, R. :
Mikrobiološka ispitivanja smrznutih plodova voća.   (134.-140. str.)

Pavlović, V. & Stojanović, T. :
Ispitivanje mikrobioločke ispravnosti voćnoj čajeva za jačanje, osveženje i opstipaciju.   (156.-162. str.)

Pavlović, V. & Stojanović, T. :
Utvrdjivanje prisustva alfatoksina u konditorskim proizvodima i njihovim sirovinama.   (150.-156. str.)

Pejčinović, D., Pejčinović, D. & Amidžić, L. :
Farmakodinamika droge korovskih biljaka i njihova ekologija.   (108.-119. str.)

Pešić, S. :
Prilog poznavanja faune insekata fam. Curculionidae (Coleoptera) u okolini Vranja.   (194.-211. str.)

Petronijević, Ž. :
Biljke kao izvori enzima, substrata i inhibitora.   (81.-99. str.)

Sanković, K. & Stojanović, B. :
Izolovanje, identifikacija i primena masnih kiselin I. Oenotheria biennis L. .   (181.-185. str.)

Stojanović - Janežić, T. & Isajev, V. :
Analiza terpenoidnog sastava etarskih ulja četina odabranih vrsta roda Picea.   (99.-108. str.)

Svilkić, B. & Matović, M. :
Prilog proučavanju značajnih aromatičnih biljaka (Thymus serpyllum L, Juniperus communis L. i Pancicia sebica Vis.) na Zlataru.   (119.-127. str.)

Svilkić, B., Matović, M., Stefanović, M. & Obratov, D. :
Nalazišra važnijeg lekovitog bilja na planini Ozren (jugozapadna Srbija ) i njegova farmakohemijska podela   (140.-150. str.)

____________________________________________________________________

KNIGA III

Isajev, V. & Šijačić, M. :
Varijabilnost biomase petogodišnjih sadnica polusrodnika omorike Picea omorika (Panč.) Purkine.   (79.-89. str)

Knežević, D. (1993):
Genetićka analiza komponenti prinosa kod pšenice.   (44.-51. str.)

Knežević, D. (1993):
Genetička sločnost sorti prema Glu-1 lokusima.   (51.-61. str.)

Ognjanović, R., Perić, Đ., Jovanović, R., Krasić, S. & Milivojević, J. (1993):
Ispitivanje racionalnog sistema šubrenja pšenice mineralnim đubrivima na području jugoistočne Srbije.   (16.-24. str.)

Ognjanović, R., Perić, Đ. & Milovanović, M. (1993):
Efekat đubrenja pšenice azotom na prinos i pojavu korova u dolini Velike Morave.   (24.-32. str.)

Ognjanović, R., Stojanović, J. & Đokić, D. (1993):
Ekspanzija divljeg ovsa (Avena fatua L.) u strnim žitima.   (61.-70. str.)

Ognjanović, R., Veljković, V. & Dimitrijević, A. (1993):
Zakorovljenost nekih sorti ozime pšenice na području jugoistočne Srbije.   (8.-16. str.)

Ponoć, B. & Ognjanović, R. (1993):
Proučavanje ekonomski najvažnijih bolest pšenice na području niškog regiona.   (32.-44. str.)

Tucović, A. (1993):
Polno razmnožavanje bez oplođenja drveća na području Srbije.   (70.-79. str.)

Vrcelj-Kitić, D., Mihajilov, M. & Antov, M. (1993):
Dve egzotne vrste četinara (Pseudotsuga menziezii F-co i Pinus strubus L.) na području šuma Pirota i njihov višestruki značaj.   (103.-112. str.)

Vujković, L. (1993):
Ekološko-biološka struktura zelenih površina Pirota-osnova za formiranje sistema zelenila.   (89.-103. str.)

Vulić, B., Milovanović, B., Popović, A. & Ognjenović, R. (1993):
Ispitivanje najpogodnijih visokorodnih sorata pšenice značajnih za proizvodnju hrane na području niškog regiona.   (1.-8. str.)