Prvi simpozijum o flori i vegetaciji jugoistočne Srbije održan je u Nišu 30. i 31. maja 1985. godine pod nazivom „Stogodišnjica Flore okoline Niša“ u Nišu u organizaciji Univerziteta u Nišu i Tehnološkog fakulteta u Leskovcu. Na simpozijumu je prezentovano 38 radova, a 45 učesnika je bilo podeljeno u 2 sekcije. U zborniku radova objavljen je 31 rad. Simpozijum je okupio botaničku elitu svih republika tadašnje Jugoslavije. Drugog dana simpozijuma organizovane su dve botaničke ekskurzije. Prva je učesnike upoznala sa florom Sićevačke klisure i Suve planine, a druga sa florom planine Ostrozub.

PROCEEDINGS
____________________________________________________________________

BOOK I

Amidžić, L., Pejčinović, D. & Gligorijević, S. :
Ekofiziološke karakteristike vodnog režima vrste Evonymus verrucosus Str. u zajednici Quercetum montanum Čer. et. Jov. na Grmiji.   (165.-174. pp.)

Butorac, B. & Hulo, I. :
O novom nalazu vrste Veratrum album L., njenim taksonomskim i ekoliškim karakteristikama i cenološkoj pripadnosti u Panonskom području Srbije.   (128.-147. pp.)

Đelić, G., Tatić, B., Petković, B., Marković, A. & Matović.M :
Morfološka analiza vrste Verbascum phoeniceum L. sa različitih geoloških podloga.   (30.-40. pp.)

Đukić, M. & Tucović, A. :
Varijabilnost pola u cvastima stabala žalosnih vrba i njen taksonomski značaj.   (155.-165. pp.)

Gajić, M. & Tešić, Ž. :
Prilog poznavanju sistematike i rasprostranjenja nekih vrsta hrastova u Srbiji.   (79.-86. pp.)

Gajić, M., Vilotić, D. & Purić-Mladenović, D. :
Prilog rasprostranjenja crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Srbiji na osnovu anatomske građe četina.   (147.-155. pp.)

Janić, M. :
Neka sagledavanja taksonomije rasprostranjenja nekih taksona iz roda Alchemillia na Balkanskom poluostrvu.   (25.-30. pp.)

Kovačević, I. :
Fitogeografske karakteristike roda Arabis L. u flori Srbije, Crna gore i Makedonije.   (111.-120. pp.)

Kovačević, I. :
Fitogeografske karakteristike roda Erysimum u flori Srbije, Crne Gore i Makedonije.   (120.-128. pp.)

Krivošej, Z., Tatić, B. & Atanacković, B. :
Florističke prinove u flori Srbije i Kosova i Metohije.   (43.-49. pp.)

Krivošej, Z., Tatić, B., Atanacković, B. & Vasić, P. :
Vrste Rhamnus tinctorius Wald. et Kit. i Aster albanicus Deg. prisutne u flori Kosova i Metohije.   (43.-49. pp.)

Martinović, M. Ž., Sotirov, S., Ranđelović, N. & Stojanović, D. :
Uticaj radioaktivnosti na održanje endemoreliktne vrste Ramondia serbica.   (207.-220. pp.)

Matović.M, Marković, A., Svilkić, B. & Đelić, G. :
Novo nalazište planinskog javora (Acer heldreichi Orph.).   (74.-79. pp.)

Matović.M, Svilkić, B., Đelić, G. & Marković, A. :
Antropogeni uticaji na degradaciju i devastaciju staništa Pančićeve omorike (Picea omorika Panč.) u kanjonu Mileševke.   (181.-189. pp.)

Matović.M, Topuzović, M. & Đelić, G. :
Prilog poznavanja anatomije tri forme vrste Pancicia serbica Vis. (Apiaceae, Araliales) na Zlataru, Jadrovniku i Ozrenu.   (68.-74. pp.)

Mišić, V. & Dinić, A. :
Reliktna šumska vegetacija u refugijumima južne Srbije.   (189.-198. pp.)

Murati, M. :
Novi podaci poznavanju lihenoflore Ljubotena.   (234.-243. pp.)

Murati, M. :
Lišajna flora vulkanskih stena kod Mlado Nagoričani (Kumanovo).   (229.-234. pp.)

Murati, M. :
Prilog poznavanju lišajne flore planine Kozjak.   (220.-229. pp.)

Obušković, L. :
Algološka i saprobiološka analiza nekih voda sliva reka Visočice i Tamštice.   (1.-15. pp.)

Petković, B., Duletić, S., Ilijin-Jug, M., Marin, P. & Tatić, B. :
Uporedna analiza vrste Polypodium vulgare L. sa različitih geoloških podloga.   (55.-63. pp.)

Petković, B., Ilijin-Jug, M., Duletić, S. & Marin, P. :
Prilog o poznavanju vrste Melica ciliata L.   (15.-25. pp.)

Rexhepi, F. :
Balkanski florni elemenat na području Kosova.   (86.-95. pp.)

Rexhepi, F. :
Pašnjačka zajednica compresso-tuberarietum guttatae Rexhepi 1978.   (198.-207. pp.)

Svilkić, B., Matović.M, Marković, A., Topuzović, M. & Ćurčić, S. :
Zajednica Rumecetum acetoselae kao indikator ekoloških uslova staništa.   (174.-181. pp.)

Topuzović, M., Petković, B. & Tatić, B. :
Uporedna analiza anatomskih karakteristika vegetativnih organa biljaka vrste Rumex acetosella L. sa lokaliteta Goča, Kotlenika i Grze.   (49.-55. pp.)

Topuzović, M., Tatić, B. & Petković, B. :
Kariološka analiza populacije vrste Rumex Acetosella L. sa lokaliteta Raške (serpentin).   (63.-68. pp.)

Zlatković, B., Ranđelović, V. & Ranđelović, N. :
Građa za floru jugoistočne Srbije.   (95. -111. pp.)
____________________________________________________________________

BOOK II

Adamović, D., Ikić, I. & Adamović, D. :
Količina i sastav etarskog ulja kod prostorno bliskih i udaljenih populacija hajdučke trave (Achillea millefolium L.).   (53-59. pp.)

Banković, V. & Djordjević, D. :
Gas-hromatografska analiza etarskih ulja morače (Foeniculum vulgare) i anisa (Pimpinella anisum).   (59.-64. pp.)

Banković, V. & Stamenković, V. :
Sadržaj alkaloida glaucina u pojedinim biljnim vrstama.   (68.-73. pp.)

Biljana, S., Matović, M., Stefanović, M. & Ćurčić, S. :
Kategorizacija lekovitog bilja šumskih zajednica srednjeg polimlja.   (162.-172. pp.)

Gudžić, B., Djordjević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Jousef, A. :
Ispitivanje mogućnosti ekstrakcije flavonoida iz cvetnog dela kantariona (Hypericum perforatum L.) metanolom.   (21.-32. pp.)

Gudžić, B., Djordjević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Naim, S. :
Ispitivanje mogućnosti ekstrakcije flavonoida iz cvetnog dela biljke kantarion (Hypericum perforatum L.) razblaženom hlorovodoničnom kiselinom.   (12.-21. pp.)

Gudžić, B., Đorđević, S., Miletić, S., Cakić, M. & Ilić, S. :
Pregled metoda za strukturnu karakterizaciju flavonoida.   (1.-12. pp.)

Janić, M. :
Prirodni potencijal lekovitog bilja subregiona Strumica.   (127.-134. pp.)

Karaman, S. & Stojanović, M. :
Kišne gliste (Lumbricidae) jugoistočne Srbije.   (185.-194. pp.)

Mitić, G. & Banković, V. :
HPLC metoda za odredjivanje glaucinhidrohlorida dobijenog iz biljke žuti mak (Glaucium flavum ).   (64.-68. pp.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M. & Veljković, V. :
Hidroliza glikoalkaloida krompira u toku ekstrakcije rastvorima fosforne kiseline.   (38.-46. pp.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M. & Veljković, V. :
Reakciona ekstrakcija solanidina iz nadzemnih delova krompira rastvorima sumporne kiseline.   (46.-53. pp.)

Nikolić, N., Stanković, M., Palić, R., Cakić, M., Veljković, V. & Lazić, M. :
Enzimska hidroliza glikoalkaloida u klicama krompira.   (32.-38. pp.)

Obratov, D. & Matović, M. :
Zastupljenos vrsta sa taninskim svojstvima u flori planine Zlatar.   (172.-181. pp.)

Pavlović, V., Cvetković, D. & Spasić, D. :
Hemijske i biološke karakteristike cikorije (Cychorium intibus L, Asteraceae).   (73.-81. pp.)

Pavlović, V., Stanković, M. & Danilović, R. :
Mikrobiološka ispitivanja smrznutih plodova voća.   (134.-140. pp.)

Pavlović, V. & Stojanović, T. :
Ispitivanje mikrobioločke ispravnosti voćnoj čajeva za jačanje, osveženje i opstipaciju.   (156.-162. str.)

Pavlović, V. & Stojanović, T. :
Utvrdjivanje prisustva alfatoksina u konditorskim proizvodima i njihovim sirovinama.   (150.-156. pp.)

Pejčinović, D., Pejčinović, D. & Amidžić, L. :
Farmakodinamika droge korovskih biljaka i njihova ekologija.   (108.-119. str.)

Pešić, S. :
Prilog poznavanja faune insekata fam. Curculionidae (Coleoptera) u okolini Vranja.   (194.-211. pp.)

Petronijević, Ž. :
Biljke kao izvori enzima, substrata i inhibitora.   (81.-99. pp.)

Sanković, K. & Stojanović, B. :
Izolovanje, identifikacija i primena masnih kiselin I. Oenotheria biennis L. .   (181.-185. pp.)

Stojanović - Janežić, T. & Isajev, V. :
Analiza terpenoidnog sastava etarskih ulja četina odabranih vrsta roda Picea.   (99.-108. pp.)

Svilkić, B. & Matović, M. :
Prilog proučavanju značajnih aromatičnih biljaka (Thymus serpyllum L, Juniperus communis L. i Pancicia sebica Vis.) na Zlataru.   (119.-127. pp.)

Svilkić, B., Matović, M., Stefanović, M. & Obratov, D. :
Nalazišra važnijeg lekovitog bilja na planini Ozren (jugozapadna Srbija ) i njegova farmakohemijska podela   (140.-150. pp.)

____________________________________________________________________

BOOK III


Isajev, V. & Šijačić, M. :
Varijabilnost biomase petogodišnjih sadnica polusrodnika omorike Picea omorika (Panč.) Purkine.   (79.-89. pp)

Knežević, D. (1993):
Genetićka analiza komponenti prinosa kod pšenice.   (44.-51. pp.)

Knežević, D. (1993):
Genetička sločnost sorti prema Glu-1 lokusima.   (51.-61. pp.)

Ognjanović, R., Perić, Đ., Jovanović, R., Krasić, S. & Milivojević, J. (1993):
Ispitivanje racionalnog sistema šubrenja pšenice mineralnim đubrivima na području jugoistočne Srbije.   (16.-24. pp.)

Ognjanović, R., Perić, Đ. & Milovanović, M. (1993):
Efekat đubrenja pšenice azotom na prinos i pojavu korova u dolini Velike Morave.   (24.-32. pp.)

Ognjanović, R., Stojanović, J. & Đokić, D. (1993):
Ekspanzija divljeg ovsa (Avena fatua L.) u strnim žitima.   (61.-70. pp.)

Ognjanović, R., Veljković, V. & Dimitrijević, A. (1993):
Zakorovljenost nekih sorti ozime pšenice na području jugoistočne Srbije.   (8.-16. pp.)

Ponoć, B. & Ognjanović, R. (1993):
Proučavanje ekonomski najvažnijih bolest pšenice na području niškog regiona.   (32.-44. pp.)

Tucović, A. (1993):
Polno razmnožavanje bez oplođenja drveća na području Srbije.   (70.-79. pp.)

Vrcelj-Kitić, D., Mihajilov, M. & Antov, M. (1993):
Dve egzotne vrste četinara (Pseudotsuga menziezii F-co i Pinus strubus L.) na području šuma Pirota i njihov višestruki značaj.   (103.-112. pp.)

Vujković, L. (1993):
Ekološko-biološka struktura zelenih površina Pirota-osnova za formiranje sistema zelenila.   (89.-103. pp.)

Vulić, B., Milovanović, B., Popović, A. & Ognjenović, R. (1993):
Ispitivanje najpogodnijih visokorodnih sorata pšenice značajnih za proizvodnju hrane na području niškog regiona.   (1.-8. pp.)