Peti simpozijum je održan u Zaječaru od 5-9. juna 1997. godine u organizaciji Biološkog društva „Dr Sava Petrović“ iz Niša i Tehnološkog fakulteta iz Leskovca. Već tada ovaj simpozijum dobija i svoj popularni naziv „Putujući simpozijum botaničara“! Na simpozijumu je učestvovalo 246 autora sa 127 radova u okviru 7 sekcija. U zborniku radova sa ovog skupa objavljen je 41 rad. Na ovom simpozijumu učestvuju i autori iz Makedonije, Bugarske i Poljske. U toku simpozijuma organizovana je botanička ekskurzija na Babin Zub na Staroj planini.

ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Anastasijević, N. & Vratuša, V. :
Istorijske funkcije dendroflore urbanih ekosistema.   (172.-183. str.)

Anastasijević, N. & Vratuša, V. :
Korišćenje platana ( Platanus x acerifolia Willd) u drvoredima naselja.   (161.-172. str.)

Bobinac, M. & Vilotić, D. :
Prilog poznavanju morfološko-anatmoskih karakteristika klijavaca cera (Q. cerris L.).   (112.-121. str.)

Cvetičanin, R. :
Varijabilnost pančićevog maklena (Acer intermedium Panč) na nalazištu Čestelin u okolini Vranja.   (352.-362. str.)

Cvjetićanin, R. T., A :
Strane vrste hrastova u Srbiji i njihov značaj.   (140.-151. str.)

Dinić, A. & Šijak, M. :
Prilog poznavanju entomologije dendroflore Stare planine.   (121.-129. str.)

Ilić, S., Marković, M., Djordjević, S. & Miletić, S. :
Ispitivanje mikrobiološke aktivnosti ekstrakta biljke Galega officinalis (Fabaceae).   (212.-217. str.)

Isajev, V., Tucović, A. & Ocokoljić, M. :
Prilog istraživanju usukanog bora (Pinos contorta Dougl.) na Oplencu.   (290.-299. str.)

Ivancheva, S. & Nedelsheva, A. :
Exudate flavonoid aglycones of Achillea sp. sect. millefolium and sect. filipendulinae. A coparative study.   (183.-189. str.)

Ivanncheva, S., Peev, D., Renke, K., Stancheva, B. & Kurteva, M. :
The effect of the pollution of the environment on the chemical compounds in medicinal plants.   (347.-352. str.)

Kostadinovski, M. :
Festuca peristerea (Vett.) Markgr.-Dannenb. i F. Korabensis (Jav. ex Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. U flori republike Makedonije.   (309.-320. str.)

Krstić, M. :
Uporedne karakteristike razvoja i proizvodnosti izdanačke šume bukve i sastojina duglazije i smrče podignutih na bukovom staništu na području istočne Srbije.   (151.-161. str.)

Matevski, V. & Kostadinovski, M. :
Hymenocarpos circinnatus (L.) SAVI, A new species of the flora of Republic of Macedonia.   (41.-45. str.)

Matović, M., Djelić, G., Marković, A., Topuzović, M. & Bojović, B. :
Prilog poznavanju zajednice Pancicio-Piceetum abietis Prov. na Zlataru.   (53.-60. str.)

Matović, M., Topuzović, M., Bojović, B. & Pižurica, R. :
Mogućnosti korišćenja vrsta Rumex acetosella i Cynodon dactylon u biološkoj rekultivaciji jalovišta.   (60.-68. str.)

Mihajlov, M. & Runjajić-Antić, D. :
Lekovita imela (Viscum album L.) u funkciji nege privredno važnih drvenastih vrsta.   (227.-235. str.)

Miletić, R. :
Prilog proučavanju šumske leske (Corylus avelana L.) i mečije leske (Corylus colurna L.) u istočnoj Srbiji.   (104.-112. str.)

Miletić, R. :
Rasprostranjenost i biološke osobine populacije oraha (Juglans regia) u Timoškoj krajni   (93.-104. str.)

Miletić, S., Mitić, S. & Kostić, D. :
New kinteis method for determination of vitamin C.   (201.-207. str.)

Miletić, S., Rakočević, M. & Kostić, D. :
Natural categorization of flavonoids.   (189.-195. str.)

Mišić, V. & Dinić, A. :
The vegetation of nature preserves on the Stara planina Mt.   (129.-140. str.)

Nikolić, M., Toković, B., Djordjević, S. & Stamenković, G. ):
Odredjivanje helidonina u rusi primenom HPLC.   (235.-242. str.)

Ognjanović, R., Babović, M. & Ilić, T. :
Dejstvo hormonskih herbicida na korovsku floru i vegetaciju ozime pšenice.   (82.-93. str.)

Ognjanović, R., Babović, M. & Ilić, T. :
Dejstvo hormonskih herbicida na morfološke, kvalitativne i kvantitativne osobine ozime pšenice (Triticum aestivum L.).   (68.-82. str.)

Ostojić, A., Simić, V. & Simić, S. :
Fauna Rotatoria u slivu reke Timok.   (45.-53. str.)

Pavlović, V., Cvetković, D. & Cakić, D. :
Hemijske karakteristike vrste Inula helenium L (Asteraceae).   (207.-212. str.)

Petrović, D., Lacić, M., Plavšić, B., Radonjić, J., Rančić, A. & Simić, A. :
Prilog poznavanju vaskularne flore Dubašnice.   (19.-37. str.)

Popović, S. & Mihajlov, M. :
Sadržaj etarskog ulja u plodovima kima (Carum carvi L.) gajenog u ravničarskom i brdsko-planinskom području Srbije.   (221.-227. str.)

Radulović, S. :
Mogučnost gajenja žalfije (Salvia officinalis L.) na području pčinjskog okruga.   (256.-262. str.)

Radulović, S. :
Značaj plantažnog gajenja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja na pordučju pčinjskog okruga.   (242.-256. str.)

Rakočević, M., Miletić, S. & Kostić, D. :
The evolution development of flavonoid characteristics.   (195.-201. str.)

Ratajac, R. :
Mikrobiologija, niže biljke, hidrobiologija i zoologija, pravci razvoja.   (1.-8. str.)

Stamenković, V. & Vučković, M. :
Plemeniti lišćari u šumama jugoistočne Srbije, prirodne i proizvodne vrednosti.   (320.-332. str.)

Tucović, A. & Isajev, V. :
Spontani, subspontani hibridi i hibridni kompleksi u dendroflori srbije.   (278.-290. str.)

Tucović, A. & Isajev, V. :
Stanje, dostignuća i perspektive izučavanja flore poljoprivrednih i šumskih vrsta biljaka.   (262.-271. str.)

Tucović, A. & Isajev, V. :
Stanje, dostignuća i perspektive izučavanja flore poljoprivrednih i šumskih vrsta drveća.   (271.-278. str.)

Tucović, A., Mataruga, M., Šijačić - Nikolić, M. & Ocokoljić, M. :
Analiza varijabilnosti potomstva Platanus x acerifolia (A.) Wiild. odgajenog u Pančevu.   (299.-309. str.)

Urošević, V. :
Obraštajne alge gornjeg Veljinbeškog jezera na Šutmanu (Šar-planina).   (8.-9. str.)

Veličković, D., Randjelović, N., Danilović, R., Dimić, M., Stamenković, V. & Banković, V. :
Fitoncidna aktivnost etarskih ulja nekih vrsta žalfija (rod Salvia) na neke vrste mikroorganizama.   (217.-221. str.)

Videnović, R., Stamenković, V. & Vučković, M. :
Biološke, ekološke i proizvodne karakteristike mešovitih sastojina bukve, jele i smrče na Staroj planini.   (332.-347. str.)

Zlatković, B., Randjelović, V. & Jović, D. :
Gradja za floru jugoistočne Srbije, II.   (37.-41. str.)