Naredni, sedmi, simpozijum je osim međunarodnog učešća imao i međunarodnu organizaciju. Naime, ovaj skup su organizovali Biološko društvo „Dr Sava Petrović“, Odsek za biologiju i ekologiju PMF-a iz Niša, Botaničko društvo Bugarske i Institut za botaniku Bugarske akademije nauka iz Sofije. Simpozijum je održan u Dimitrovgradu u periodu od 6. do 9. juna 2002. godine. Na skupu je učestvovalo 300 autora sa 189 radova. U zborniku radova, koji već tada dobija svoju prepoznatljivu formu, objavljeno je 49 radova. Osim botaničara iz Srbije, na ovom simpozijumu je učestvovalo i 48 autora iz Crne Gore (7), Bosne i Hercegovine (9), Makedonije (9), Bugarske (20), Mađarske i SAD. U okviru simpozijuma organizovane su dve botaničke ekskurzije, jedna u kanjon reke Jerme, a druga na planinu Vitošu u Bugarskoj.ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ (1.-4. str.)
Astragalus wilmotianus Stoj. nova vrsta u flori Srbije

Jivka CHERNEVA (5.-8. str.)
Chorological Data in the Distribution of Some Species in the Bulgarian Flora and the Neighbouring Countries

Vlado MATEVSKI (9.-13. str.)
Novi podaci o flori Republike Makedonije

Димитър ДИМИТРОВ, Ст. СТОЈАНОВ (15.-18. str.)
Нови хорологични данни за висшата флора на България

Sead HADŽIABLAHOVIĆ (19.-21. str.)
Plantago intermedia Godr. u flori Crne Gore

Svetlana BANCHEVA, Malina DELCHEVA, Sonja TSONEVA, Rajna NATCHEVA (23.-25. str.)
Taxa with High Conservation Value in the Region on Batashka Planina, Western Rhodopi Mountains Location, State of the Populations and Conservation

Liliana VASSILEVA, Chavdar GUSSEV, Dimitar DIMITROV (27.-34. str.)
On the Flora of the Djendema Reserve – Central Balkan National Park (Bulgaria)

Novica RANĐELOVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ (35.-38. str.)
Taksonomski i horološki problemi u okviru agregata Calamintha nepeta s. lato. na području Srbije

Rosalina STANCHEVA, Nadezhda SLAVCHOVA (39.-43. str.)
Siliceous microfossils in Holocene sediments from two peat bogs in Sredna gora Mt. (Bulgaria)

Olivera KOŠANIN, Zagorka TOMIĆ (45.- 52. str.)
Veze između evolucije zemljišta i sukcesije šumske vegetacije na Deliblatskoj peščari

Olivera KOŠANIN, Milan KNEŽEVIĆ (53.-59. str.)
Karakteristike organske materije zemljišta A-C stadije u travnim zajednicama na Deliblatskoj peščari

Tatjana MITROVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ (61.-64 str.)
Anticancer compounds from medicinal plants

Georgi ANGELOV (65.-69. str.)
Isoenzyme variation and genetic affinity among Dasypyrum villosum, Elytrigia repens and Elymus caninus

Stephania IVANCHEVA, Reneta TSVETKOVA (71.-75. str.)
Comparative analysis of leaf exudate flavonoids in genus Tanacetum

Milena NIKOLOVA. Strahil BERKOV, Stephania IVANCHEVA (77.-81. str.)
Determination of apigenin content in some Bulgarian Veronica species

Dragan MILENKOVIĆ, Milan NIKOLIĆ, Vlada VELJKOVIĆ (83.- 85. str.)
Uticaj operativnih uslova na prinos ukupnog ekstrakta ruse (Chelidonium majus L.)

Dušanka MIHAJLOVIĆ, Milan NIKOLIĆ, Sunčica JOVANOVIĆ, Zora Stoiljković (87.-88. str)
Određivanje ukupnih alkaloida u herbi velebilja (Atropa belladona L.) primenom titrimetrije

Milan NIKOLIĆ, Sunčica JOVANOVIĆ, Dušanka MIHAJLOVIĆ, Zora STOILJKOVIĆ (89.-90. str.)
Određivanje alkaloida u herbi tatule (Datura stramonium L.) titracijom u nevodenoj sredini

Jovanka STEFANOVIĆ, Milan NIKOLIĆ, Sunčica JOVANOVIĆ, Bojka BLAGOJEVIĆ (91.-93. str.)
Titrimetrijsko određivanje ukupnih alkaloida u lišću tatule (Datura stramonium L.)

Nebojša MILOSAVLJEVIĆ, Ivana ĐORĐEVIĆ, Siniša ĐORĐEVIĆ (95.-98. str.)
Mogućnosti primene etarskog ulja i ekstrakta čubra u izradi fitopreparata

Snežana MITROVIĆ, Novica RANĐELOVIĆ, Mihajlo RISTIĆ, Milovan DIMIĆ (99.-102. str.)
Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost etarskih ulja Mentha longifolia (L.) Huds. i M. aquatica L.

Стефан ПЛАТИКАНОВ, Люба ЕСТАТИЕВА, Стефан НИКОЛОВ (103.-105. str.)
Динамика на натрупване на флавоноиди в Astragalus hamosus L.

Bojka BLAGOJEVIĆ, Novica RABĐELOVIĆ, Mara VLAJKOVIĆ, Emilija JOVANOVIĆ (107.-109. str.)
Prisustvo biogenih mikroelemenata u biljnoj vrsti Amaranthus blitoides Watson

Vladimir RANĐELOVIĆ, Tatjana MITROVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ (111.-116. str.)
Farmakodinamska analiza lekovitih biljaka Vlasinske visoravni

Dragica VILOTIĆ, Aleksandar TUCOVIĆ, Gordana RADOŠEVIĆ (117.-120. str.)
Uporedno morfoanatomske karakteristike drena (Cornus mas L.) i sviba (Cornus sanguinea L.)

Mirjana OCOKOLJIĆ, Jelena NINIĆ-TODOROVIĆ (121.-124. str.)
Uticaj starosti i staništa na rast i urod kalifornijskog libocedra (Libocedrus decurrens Torr.)

Jelena NINIĆ-TODOROVIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ (125.-128. str.)
Varijabilnost populacija taksodijuma (Taxodium distichum (L.) Rich.) u parkovima Novog Sada

Aleksandar TUCOVIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ (129.-139. str.)
Paralelizam u naslednoj promenljivosti i genetički potencijal ukrasnih vrsta drveća i žbunja

Nebojša ANASTASIJEVIĆ (141.-145. str.)
Ukrasno drveće i osvetljenost središnjeg dela Beograda

Vesna VRATUŠA (147.-152. str.)
Uticaj drveća na osobine površinskog sloja zemljišta u parkovima centralnog dela Beograda

Vesna VRATUŠA, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (153.-157. str.)
Zemljište zelenih površina Beograda kao prešistač zagađene gradske atmosfere

Radmila KNEŽEVIĆ (159.-163. str.)
Morfofiziološka modifikaciona promenljivost 13 linija polusrodnika hibridnog platana

Nebojša ANASTASIJEVIĆ, Ana ANASTASIJEVIĆ (165.-169. str.)
Najmlađi školski uzrast i saznanja o uticaju ukrasnog zelenila na gradski mikroklimat

Aleksandar TUCOVIĆ, Martin BOBINAC, Vasilije ISAJEV (171.-176. str.)
Individualna promenljivost cvasti hrasta lužnjaka u okviru jednog stabla i njen značaj

Marko PEROVIĆ (177.-179. str.)
Pinjol (Pinus pinea L.) u Smederevskoj Palanci – nova vrsta za alohtonu dendrofloru Srbije

Martin BOBINAC (181.-184. str.)
Urod cera kao elemenat planiranja prirodnog podmlađivanja i restitucije degradiranih šumskih ekosistema

Martin BOBINAC (185.-190. str.)
Rast podmlatka cera u promenjenim sastojinskim uslovima

Mihajlo STANKOVIĆ (191.-194. str.)
Alohtone vrste u dendroflori Specijalnog rezervata prirode »Zasavica«

Dragana DRAŽIĆ, Branislava BATOS (195.-200. str.)
Močvarni čempres Taxodium distichum (L.) Rich. u uslovima Beograda

Nenad STAVRATOVIĆ, Vesna VRATUŠA (201.-206. str.)
Uslovi opstanka travnjaka duž glavnih beogradskih saobraćajnica

Nenad STAVRATOVIĆ, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (207.-212. str.)
Izbor biljnih vrsta kao osnov funkcionalnosti gradskih travnjaka Beograda

Milun KRSTIĆ, Ljubivoje STOJANOVIĆ (213.-217. str.)
Prilog poznavanju klimatskih karakteristika istočne Srbije

Dušan MILIĆ, Branislav VLAHOVIĆ (219.-222. str.)
Analiza voćarske proizvodnje u Pirotskom okrugu

Spasenija KARAMAN, Mirjana STOJANOVIĆ (223.-225. pp.)
Treći prilog poznavanju kišnih glista (Oligochaeta, Lumbricidae) južne i jugoistočne Srbije

Mirjana STOJANOVIĆ, Spasenija KARAMAN (227.-228. str.)
Octodrilus bretcheri (Zicsi, 1969), nova vrsta u lumbricidnoj fauni Srbije

Bela BLESIĆ (229.-232. str.)
Distribucija protura niškog područja

Snežana PEŠIĆ (233.-239. str.)
Surlaši (Curculionidea: Rhznchitidae, Apionidae, Nanophzdae i Curculionidae) Stare Planine – Prilog fauni 1

Snežana PEŠIĆ (241.-243.str.)
Surlaši (Curculionidea: Rhznchitidae, Apionidae, Nanophzdae i Curculionidae) Stare Planine – Ekološka obrada

Predrag FILIPOVIĆ (245.-247. str.)
Uticaj različitog udela masti na tempo rasta kalifornijske pastrmke Oncorhznchus mzkiss (Wallbaum, 1792)