Nakon toga, simpozijum se vraća u Niš, gde se u perodu od 20. do 24. juna 2005. godine održava 8. simpozijum u organizaciji Odseka za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu i Biološkog društva „Dr Sava Petrović“. Naučni odbor simpozijuma sačinjavali su naučnici iz 6 zemalja, tako da ovaj skup ima međunarodni karakter. Na simpozijumu je učestvovalo 235 autora sa 133 rada. U zborniku radova objavljeno je 40 radova. Sa radovima učestvuje i 39 autora iz Crne Gore (3), Makedonije (7), Hrvatske (6), Slovenije (3), Bugarske (11), Mađarske (3), Rumunije (4) i Japana (2). U okviru simpozijuma organizovana je ekskurzija u Jelašničku klisuru i na vrh Trem na Suvoj planini.ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Bojan ZLATKOVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ, Marija MARKOVIĆ (1.-4 str.)
New floristic records in Serbia and northern Macedonia

Novica RANĐELOVIĆ, Danijela AVRAMOVIĆ, Vera ĐORĐEVIĆ, Ana LILIĆ (5.-12. str.)
Flora Leskovika, 1

Novica RANĐELOVIĆ, Danijela AVRAMOVIĆ, Slobodan JOCIĆ, Vojislav PAVLOVIĆ (21.-24.str.)
Crocus vernus Hill u okolini Mladenovca

Vlado MATEVSKI, Andraž ČARNI, Mitko KOSTADINOVSKI (25.-28. str.)-
Novi podaci za floru Republike Makedonije

Elena GENOVA, Vladimir Valchev (29.-32. str.)
Distribution, ecological and phytosociological characteristics of Glycyrrhiza glabra L. in Bulgaria

Mihajlo STANKOVIĆ (33.-36. str.)
Rasprostranjenost krajnje ugroženog taksona Ranunculus lingua L. (Ranunculaceae) u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica

Vladimir VALCHEV (37.-39. str.)
Flora and vegetation of Protected area "Marsh Maluk Preslavets"

Dimitar DIMITROV, Vasil VUTOV (41.-44. str.)
New chorological data on the vascular flora of Bulgaria from the collection of asst. prof. Panayot Panov

Dimitar DIMITROV (45.-46. str.)
Conservation important vascular plants and endemics from the flora of Sofia city

Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ (47.-60. str.)
Analiza korovske flore jugoistočne Srbije

Vesna MILENOVIĆ, Novica RANĐELOVIĆ (61.-65. str.)
Associjacija Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. u dolini Moravice u istočnoj Srbiji

Marko Lj. NESTOROVIĆ (65.-73. str.)
Korovska flora strnih žita Srbije

Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ (75.-79. str)
Lekovite biljke planine Radan u južnoj Srbiji

Marija NEŠIĆ, Radmila TRAJKOVIĆ, Svetlana TOŠIĆ, Marija MARKOVIĆ (81.-86. str.)
Uticaj aerozagađenja na aktivnost enzima katalaze u podzemnim i nadzemnim organima lekovitih biljaka iz okoline Pirota

Ivan VUČKOVIĆ, Ljubodrag VUJISIĆ, Vlatka VAJS, Vele TEŠEVIĆ, Peđa JANAĆKOVIĆ, Slobodan MILOSAVLJEVIĆ (87.-88. str.)
Isopentenylacetophenones from the roots of Anthemis cotula

Tatjana MITROVIĆ, Svetlana TOŠIĆ (89.-92.str.)
Polyphenols in plants as anticancer agents

Svetlana TOŠIĆ, Radmila TRAJKOVIĆ, Svetlana RADOVIĆ, Tatjana MITROVIĆ, Vesna MANOJLOVIĆ-ĐORĐEVIĆ (93.-99.str)
Regeneracija šećerne repe (Beta vulgaris L.) od hipokotila u kulturi in vitro

Tatjana MITROVIĆ, Svetlana TOŠIĆ (101.-107.str.)
Genetically modified plants

Aleksandar TUCOVIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ (109.-113.str.)
Retke vrste četinara u flori Srbije

Georgi HINKOV, Tzvetan ZLATANOV, Denitsa PANDEVA (115.-119.str.)
Processes of the oak forests degradation in the Middle Danube Plain

Martin BOBINAC (121.-128. str.)
Divergencije u visinskom rastu podmlatka bukve na staništu acidofilne šume bukve (Luzulo-Fagetum submontanum Raj. 1956) B. Jov. 1979.

Martin BOBINAC, Aleksandar TUCOVIĆ (129.-133. str.)
Letnje cvetanje lužnjaka - prirodna retkost u dendroflori Srbije.

Mihajlo TOŠIĆ (135.-141. str.)
Novi varijetet bukve Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. sa zlatno-žutim lišćem

Radmila KNEŽEVIĆ, Aleksandar TUCOVIĆ (143.-147. str.)
Subspontane populacije ginka (Ginkgo biloba l.) u Topčideru

Jelena NINIĆ-TODOROVIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ (149.-154. str.)
Promenljivost plodonošenja mečje leske (Corylus colurna L.)

Mirjana OCOKOLJIĆ, Jelena NINIĆ-TODOROVIĆ, Vesna VRATUŠA, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (155.-160. str.)
Uticaj stanišnih karakteristika na individualni varijabilitet istočne cuge

Nebojša ANASTASIJEVIĆ, Vesna VRATUŠA (161.165. str.)
Minijaturni gradski parkovi i njihova funkcionalnost

Nebojša ANASTASIJEVIĆ, Vesna VRATUŠA (167.173. str.)
Održivost zelenih površina naselja

Vesna VRATUŠA, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (175.-179. str.)
Funkcionalnost kedra (Cedrus atlantica Man.) u zelenim površinama Beograda

Vesna VRATUŠA, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (181.188.str.)
Saniranje urbanih deponija uz pomoć ukrasnih zeljastih i drvenastih biljaka

Milun KRSTIĆ (189.-194. str)
Prilog poznavanju izdanačke sposobnosti bagrema

Milun KRSTIĆ, Tatjana ĆIRKOVIĆ (195.-200. str.)
Klimatsko-vegetacijske karakteristike područja Čemernika

Tatjana ĆIRKOVIĆ (201.-210. str.)
Stanje i uzgojni problemi bukovih šuma na području Čemernika

Sanja PERIĆ (211.-214. str.)
Efikasnosti fungicida u suzbijanju primarnih infekcija parazitom Blumeriella jaapii (Rehm.) V. Arx. u dolini Toplice

Predrag FILIPOVIĆ, Nebojša MILOSAVLJEVIĆ, Bojan MARKOVIĆ (215.-218. str.)
Uticaj kiseonika i sadržaja masti na tempo rasta kalifornijske pastrmke

Predrag FILIPOVIĆ, Nebojša MILOSAVLJEVIĆ (219.-221. str.)
Principi projektvanja i izgradnje pastrmskih ribnjaka

Danijela AVRAMOVIĆ, Novica RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (223.-227. str.)
Zaštićena prirodna dobra jugoistočne Srbije

Vesna MILENOVIĆ, Lela JANJIĆ (229.-230. str.)
Ocena ekološke vrednosti sliva reke Moravice i identifikacuja zagađivača

Bratimir NEŠIĆ (231.-233. str.)
Predlog strategije održivog razvoja sistema zaštite prirodnih resursa u Republici Srbiji

Dejan ANDONOV, Aleksandar DIMITRIJEVIĆ, Bratimir NEŠIĆ, Biljana ILIĆ (235.-238. str.)
Opis stanja deponije otpada opština Varvarin i Ćićevac i predlog mera zaštite i sanacije

Martin BOBINAC (239.-240. str)
In memoriam Prof. Dr ALEKSANDAR TUCOVIĆ (1928-2004)