Poslednje, deveto, okupljanje botaničara takođe je organizovano u Nišu, u periodu od 1. do 3. septembra 2007. godine, a posvećeno je osnivaču južnosrpske botaniče škole dr Novici Ranđeloviću, koji je 12 dana kasnije (15. septembra) napunio 70. godina. Naučni odbor su sačinjavali botaničari iz 5 zemalja, tako da i ovaj skup ima međunarodni karakter. Na simpozijumu je učestvovao 131 autor sa 72 rada. U zborniku radova objavljen je 31 rad. Osim učesnika iz Srbije, radove je prezentovalo i 12 autora iz Slovenije, Crne Gore (3), Bugarske (4), Rumunije (2), Belorusije i Švajcarske. Međutim, ovaj simpozijum će ostati upamćen po brojnom učešću mladih botaničara koji su se školovali na Odseku za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu, što je dr Novici Ranđeloviću verovatno najbolju poklon za rođendan. U okviru simpozijuma organizovana je i botanička ekskurzija na Vlasinsko jezero.ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Vlastimir STAMENKOVIĆ (1.-8. str.)
70 godina života Prof. dr Novice Ranđelovića i 45 godina obrazovno-vaspitnog i naučno-istraživačkog rada

Vladimir RANĐELOVIĆ, Jelena MATEJIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (9.-18.str.)
Močvarna vegetacija reda Phragmitetalia u jugoistočnoj Srbiji

Vladimir RANĐELOVIĆ, Jelena MATEJIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (19.-40. str.)
Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša

Stefan BOGOSAVLJEVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ (41.54. str.)
Flora klisure Svrljiškog Timoka

Senka MILANOVA, Ganka BAEVA, Ralitsa NAKOVA, Svetla MANEVA, Lazar CHAVDAROV, Gergina STOIMENOVA, Tatjana VELICHKOVA (55.-61. str.)
Some changes and trends in the weed communities in last years in Sofia region

Bojana PETROVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (63.-72. str.)
Flora i vegetacija Krupačkog blata kod Pirota u istočnoj Srbiji

Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ, Danijela DIMITRIJEVIĆ (73.-82. str.)
Fitogeografska analiza flore Lalinačke slatine

Vladimir RANĐELOVIĆ, Marina JUŠKOVIĆ, Zorica ŠARAC (83.-99. str.)
Horološke i ekološke karakteristike stepskih elemenata flore na području istočne i jugoistočne Srbije

Svetlana RAKIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (101.-117. str.)
Fitogeografska i ekološka analiza urbane flore grada Požarevca

Jasmina STANKOVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Bojan ZLATKOVIĆ (119.-126. str.)
Flora Crvenog Brega kod Gnjilana (Kosovo)

Vesna MILENOVIĆ, Novica RANĐELOVIĆ (127.-131. str.)
Asocijacija Carici bueckii-Alnetum glutinosae N. Randj. et V. Milenovic 2007 u gornjem toka reke Moravice i njene indikatorske vrednosti

Ivana GAJEVIĆ, Vladimir RANĐELOVIĆ, Slaviša STAMENKOVIĆ (133.-135. str.)
Promene u sastavu zajednice epifitskih lišajeva na području grada Prokuplja (1995-2005)

Vlado ČOKEŠA , Zoran MILETIĆ, Snežana STAJIĆ (137.-143. str.)
Indikatorska flora u planinskoj šumi bukve (Fagetum moesiace montanum) na kiselim zemljištima na gnajsu u G.J. Kačer- Zeleničje (Jugoistočna Srbija)

Radmila TRAJKOVIĆ, Marija NEŠIĆ , Nataša BLAGOJEVIĆ (145.-151. str.)
Uticaj aerozagađenja na sadržaj ukupnih organskih kiselina lekovitih biljaka borskog regiona

Jelena JANIĆIJEVIĆ, Svetlana TOŠIĆ, Tatjana MITROVIĆ (153.-156. str.)
Flavonoids in plants

Mirjana OCOKOLJIĆ, Jelena NINIĆ-TODOROVIĆ, Ivan TODOROVIĆ (157.-159. str.)
Adaptivnost arizonskog čempresa u Sremskoj Kamenici

Nebojša ANASTASIJEVIĆ, Vesna ANASTASIJEVIĆ (161.-169. str.)
Parcijalni drvored Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu

Vesna ANASTASIJEVIĆ, Nataša ŠIŠAKOVIĆ (171.-175. str)
Kompostiranje organskog otpada zelenih površina naselja kao uslov održivog negovanja urbanog zelenila

Vesna ANASTASIJEVIĆ, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (177.-181. str.)
Domaći supstrati u rasadničkoj proizvodnji autohtonih četinarskih vrsta

Mirjana OCOKOLJIĆ (183.-188. str.)
Analiza varijabilnosti potomstva zaštićenih stabala ginka

Nebojša ANASTASIJEVIĆ, Vesna ANASTASIJEVIĆ (189.-194. str.)
Osobine ukrasnih biljaka u zelenim površinama namenjenim osobama sa posebnim potrebama

Ljubiša BABIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ, Nebojša ANASTASIJEVIĆ (195.-197. str.)
Analiza bioloških osobina Pančićeve omorike u Beogradu

Rade CVJETIĆANIN, Ivan BJELANOVIĆ (199.-204. str.)
Promene florističkog sastava u veštački podignutim sastojinama četinara na staništu planinske šume bukve na području Bukova

Martin BOBINAC, Tanja STOJADINOVIĆ, Niko STANKOVIĆ (205.-210. str.)
Gymnocladus canadensis Lam.-retka strana drvenasta vrsta na Fruškoj gori

Milena NIKOLOVA, Reneta TSVETKOVA (211.-214. str.)
Assessment of cytotoxic activity on alkaloid of Amaryllidaceae and Papaveraceae species

Jelena NIKČEVIĆ (215.-223. str.)
Zaštita faune Orthoptera Tivatskih Solila

Predrag JAKŠIĆ (225.-230. str.)
Korelacioni odnosi dnevnih leptira Srbije i vaskularnih biljaka kao njihovih ovipozijskih i nutritivnih biljaka

Predrag JAKŠIĆ, Milan ĐIRIĆ (231.-237. str.)
Srpski nazivi dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea)

Zorica STOJANOVIĆ, Predrag JAKŠIĆ (239.-243. str.)
Prilog poznavanju faune Lycaenidae jugoistočne Srbije

Nebojša ŽIVIĆ, Saša STANKOVIĆ, Marijana ILIĆ (245.-249. str.)
Sastav i rasprostranjenje faune Lumbricidae (Oligochaeta) u trestričnim ekosistemima grada Niša

Vera VUKANIĆ (251-252. str.)
Vertical and horizontal distribution of species Temora stylifera (Dana) and Temora longicornis (Müller) in Southern Adriatic

Ana SAVIĆ (253.-260. str.)
Slatkovodni beskicmenjaci Balkanskog poluostrva u međunarodnim listama ugroženih vrsta